• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตธมฺโม
วัดศรัสะอาดโพธิ์ชัย
2
อธิปญฺโญ
วัดช่องลม
3
เตชธโร
วัดประชาสวรรค์
4
วินโย
วัดวังผาชัน
5
จตฺตมโล
วัดชัยชนะพล
6
กลฺยาโณ
วัดโพนร้อง
7
อาภกโร
วัดช่องลม
8
สิริจนฺโท
วัดต้นตาล
9
เตชธมฺโม
วัดห้วยคอม
10
กนฺตปญฺโญ
วัดชุมพล
11
ธมฺมทีโป
วัดทรายมูล
12
มหาญาโณ
วัดโพนสว่าง
13
ถิรปญฺโญ
วัดต้นตาล
14
ตปสีโล
วัดชัยชนะพล
15
สติสมฺปนฺโน
วัดห้วยแมง
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1