• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตธมฺโม
วัดศรัสะอาดโพธิ์ชัย
2
เตชธโร
วัดประชาสวรรค์
3
สิริจนฺโท
วัดต้นตาล
4
ถิรปญฺโญ
วัดต้นตาล
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1