• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รจิธมฺโม
วัดท่าไม้เหนือ
2
สนฺตมโน
วัดใหม่สามัคคี
3
วีตโรโค
วัดพระยาปันแดน
4
อคฺคปญฺโญ
วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม
5
ปสาทิโก
วัดนาอิซาง
6
โอภากาโร
วัดชำหนึ่ง
7
จนฺทวํโส
วัดวังพะเนียด
8
กนฺตสีโล
วัดวังผักรุง
9
จตฺตมโล
วัดโรงม้า
10
คุตฺตธมฺโม
วัดใหม่สามัคคี
11
ฐิตโสภโณ
วัดเต่าไห
12
ปญฺญาทีโป
วัดเกาะวารี
13
ธมฺมวโร
วัดหาดกำแพง
14
จนฺทสาโร
วัดโรงม้า
15
สีลเตโช
วัดกองโค
16
จตฺตมโล
วัดประชาศรัทธาธรรม
17
จารุวณฺโณ
วัดไร่อ้อย
18
อาภากโร
วัดท่าไม้เหนือ
19
อนาลโย
วัดมหาธาตุ
20
จิรวฑฺฒโน
วัดคลองละมุง
21
อธิปญฺโญ
วัดบุพพาราม
22
ปญฺญาสาโร
วัดท่าไม้เหนือ
23
อนาลโย
วัดโพธาราม
24
ธนวํโส
วัดเกาะวารี
25
ขนฺติธโร
วัดฟากบึง
26
กิตฺติคุโณ
วัดท่าไม้เหนือ
27
ชุติปญฺโญ
วัดขวางชัยภูมิ
28
กมฺพโล
วัดศรีจำปาศักดิ์
29
ญาณวโร
วัดท่าดินแดง
30
จนฺทโสภโณ
วัดเด่นกระต่าย
31
อชิโต
วัดทุ่งป่ากระถิน
32
สุทฺธิมโน
วัดคลองละมุง
33
วิจิตฺตธมฺโม
วัดฟากบึง
34
อติพโล
วัดป่ากะพี้
35
อคฺคธมฺโม
วัดไร่อ้อย
36
อหึสโก
วัดบ้านดารา
37
ปภากโร
วัดภักดีราฎร์บูรณาราม
38
มหาวีโร
วัดโพธิ์ดาราราม
ทั้งหมด 38 รายการ
1 / 1