• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺตมโน
วัดใหม่สามัคคี
2
กนฺตสีโล
วัดวังผักรุง
3
คุตฺตธมฺโม
วัดใหม่สามัคคี
4
จารุวณฺโณ
วัดไร่อ้อย
5
จิรวฑฺฒโน
วัดคลองละมุง
6
ญาณวโร
วัดท่าดินแดง
7
สุทฺธิมโน
วัดคลองละมุง
8
อคฺคธมฺโม
วัดไร่อ้อย
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1