• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรชิโต
วัดป่าม่วง
2
ชยานนฺโท
วัดห้วยขอน
3
ธมฺมจารี
วัดศรีชุม
4
ทีฆายุโก
วัดแม่ยางตาล
5
ภทฺทาจาโร
วัดปงท่าข้าม
6
สุธมฺโม
วัดจอมคีรีชัย
7
ธมฺมานนฺโท
วัดพระหลวง
8
กุสลจิตฺโต
วัดนาจักร
9
กิตฺติปญโญ
วัดพระธาตุช่อแฮ
10
รตนปญฺโญ
วัดพระบาทมิ่งเมือง
11
ขนฺติวโร
วัดทุ่งแค้ว
12
ปริปุณฺโณ
วัดสวรรคนิเวศ
13
มหาวีโร
วัดเหมืองหม้อ
14
กิตติสาโร
วัดปันเจน
15
ปุณฺญาคโม
วัดวังเบอะ
16
อาภาธโร
วัดหนองใหม่
17
อาทโร
วัดดอนชัย
18
ญาณฺสมฺปนฺโน
วัดห้วยหอยดอยมงคล
19
ญาณวโร
วัดกาศใต้
20
กิตฺติวณฺโณ
วัดเทพสุนทรินทร์
21
โอภาโส
วัดธรรมเมือง
22
อินฺทปญฺโญ
วัดอัมพวนาราม
23
อนุปุตฺโต
วัดบ้านใน
24
ปญฺญาธโร
วัดร่องบอน
25
โชติปญฺโญ
วัดนาสาร
26
ปภสฺสโร
วัดป่าไผ่
27
จนฺทสิริ
วัดแม่ขมวก
28
ชินวํโส
วัดชัยสิทธิ์
29
วิสุทฺธจิตโต
วัดค้างปินใจ
30
จิตฺตสุโภ
วัดสันกลาง
31
สิริวฑฺฒโน
วัดวังพึ่ง
32
ปญฺญาวโร
วัดแม่กระต๋อม
33
กิตติปญฺโญ
วัดม่วงคำ
34
ปิยธมฺโม
วัดวังธง
35
ขนฺติจิตฺโต
วัดหาดรั้ว
36
ธมฺมวํโส
วัดสันกลาง
37
ฐิตธมิโม
วัดนาบุญ
38
ธมฺมวฑฺฒโน
วัดสลกธรรมาราม
39
อาภากโร
วัดมณีวรรณ
40
อาภากโร
วัดไผ่ล้อม
41
มหาปญฺโญ
วัดพระธาตุพระกัปป์
42
สุทฺธจิตโต
วัดพงหัวหาด
43
วชิรญาโณ
วัดหัวเมือง
44
กตนาโถ
วัดวังเบอะ
45
ขนฺติโสภโณ
วัดลูนิเกต
46
สุชาโต
วัดใหม่กลาง
47
จารุธมฺโม
วัดห้วยโป่ง
48
อาภสฺสโร
วัดเด่นชัย
49
อาภากโร
วัดร่องแดง
50
ธมฺมวโร
วัดพงชัย
ทั้งหมด 238 รายการ
1 / 5