• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุธมฺโม
วัดจอมคีรีชัย
2
อินฺทปญฺโญ
วัดอัมพวนาราม
3
อาภสฺสโร
วัดเด่นชัย
4
ธมฺมกาโม
วัดอินทนิเวสน์
5
สุจิตฺโต
วัดเด่นชัย
6
โชติธมฺโม
วัดแพะโรงสูบ
7
สุวณฺณภทฺโท
วัดเด่นชัย
8
ติสรโณ
วัดน้ำโค้ง
9
ปญฺญานนฺโท
วัดเด่นทัพชัย
10
ฐานกโร
วัดแพะโรงสูบ
11
ฐิตฺเมโธ
วัดเด่นชัย
12
สจฺจวโร
วัดพงป่าหวาย
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1