• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมจารี
วัดศรีชุม
2
กุสลจิตฺโต
วัดนาจักร
3
กิตฺติปญโญ
วัดพระธาตุช่อแฮ
4
รตนปญฺโญ
วัดพระบาทมิ่งเมือง
5
ปริปุณฺโณ
วัดสวรรคนิเวศ
6
มหาวีโร
วัดเหมืองหม้อ
7
อาภาธโร
วัดหนองใหม่
8
ญาณฺสมฺปนฺโน
วัดห้วยหอยดอยมงคล
9
โอภาโส
วัดธรรมเมือง
10
อนุปุตฺโต
วัดบ้านใน
11
ปิยธมฺโม
วัดวังธง
12
ธมฺมวํโส
วัดสันกลาง
13
อาภากโร
วัดมณีวรรณ
14
ธมฺมวโร
วัดพงชัย
15
กิตฺติวฑฺฒนเมธี
วัดสวรรคนิเวศ
16
ภูริปญฺโญ
วัดถิ่นนอก
17
ปุญญวฑฺฒโน
วัดป่าแดง
18
กลฺยาณเมธี
วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ
19
สนฺตจิตโต
วัดโป่งศรี
20
ปภสฺสโร
วัดจอมเขา
21
ถิรธมฺโม
วัดสุนทรนิวาส
22
ฉนฺทโก
วัดหลวง
23
สงฺวโร
วัดวังธง
24
ปญฺญาวุโธ
วัดวังหงส์ใต้
25
สุภทฺโท
วัดเวียงตั้ง
26
ขนฺติพโล
วัดวังหงส์ใต้
27
ทิพวณฺโน
วัดหัวข่วง
28
วรวุฑฺฒิเมธี
วัดสุวรรณาราม
29
วุฑฒิโก
วัดเมธังกราวาส
30
จารุวํโส
วัดมหาโพธิ์
31
ฐานธมฺโม
วัดดอยกู่แก้วฯ
32
สิริธมฺโม
วัดต้นไตร้
33
ขนฺติสมฺปนฺโน
วัดพระธาตุช่อแฮ
34
สุเมธโส
วัดสำเภา
35
ญาณสิริ
วัดพระธาตุช่อแฮ
36
ปญฺญาวชิโร
วัดพระบาทมิ่งเมือง
37
วชิรญาโณ
วัดปากห้วย
38
คุณสํวโร
วัดพระบาทมิ่งเมือง
39
วํสวโร
วัดพระบาทมิ่งเมือง
40
พุทธิวฑฺฒนเมธี
วัดถิ่นนอก
41
วิชยสิริ
วัดพระธาตุช่อแฮ
42
พชรเมธี
วัดพระธาตุช่อแฮ
43
เขมานนฺโท
วัดพระบาทมิ่งเมือง
44
สุเมโธ
วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ
45
ชุตินฺธโร
วัดนาคูหา
46
กิตฺติวุฑโฒ
วัดร่องซ้อ
47
ฐิตสทฺโธ
วัดเวียงตั้ง
48
อภิวฑฺฒโน
วัดร่องซ้อ
49
สุทฺธญาโณ
วัดธรรมเมือง
50
ถาวรจิตโต
วัดธรรมเมือง
ทั้งหมด 86 รายการ
1 / 2