• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมจารี
วัดศรีชุม
2
รตนปญฺโญ
วัดพระบาทมิ่งเมือง
3
กิตฺติวฑฺฒนเมธี
วัดสวรรคนิเวศ
4
กลฺยาณเมธี
วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ
5
ฉนฺทโก
วัดหลวง
6
ทิพวณฺโน
วัดหัวข่วง
7
วุฑฒิโก
วัดเมธังกราวาส
8
ปญฺญาวชิโร
วัดพระบาทมิ่งเมือง
9
คุณสํวโร
วัดพระบาทมิ่งเมือง
10
วํสวโร
วัดพระบาทมิ่งเมือง
11
เขมานนฺโท
วัดพระบาทมิ่งเมือง
12
สุเมโธ
วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ
13
กิตฺติวุฑโฒ
วัดร่องซ้อ
14
อภิวฑฺฒโน
วัดร่องซ้อ
15
วินโย
วัดเหมืองแดง
16
ปญญาทีโป
วัดพระบาท
17
อริยเมธี
วัดชัยมงคล
18
พลรตโน
วัดพระบาทมิ่งเมือง
19
วชิรปญฺโญ
วัดพระบาทมิ่งเมือง
20
ขนฺติธมฺโม
วัดเมธังกราวาส
21
ญาณวโร
วัดเมธังกราวาส
22
วชิรญาโณ
วัดสวรรคนิเวศ
23
ชยานนฺโท
วัดเมธังกราวาส
24
อธิวโร
วัดสวรรค์นิเวศ
25
กิตฺติญาโณ
วัดพระนอน
26
ฐิตวชิรเมธี
วัดสวรรนิเวศ
27
คเวสโก
วัดสวรรคนิเวศ
ทั้งหมด 27 รายการ
1 / 1