• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปิยธมฺโม
วัดวังธง
2
สงฺวโร
วัดวังธง
3
สุภทฺโท
วัดเวียงตั้ง
4
วชิรญาโณ
วัดปากห้วย
5
ฐิตสทฺโธ
วัดเวียงตั้ง
6
อาภาธโร
วัดวังธง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1