• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณฺสมฺปนฺโน
วัดห้วยหอยดอยมงคล
2
ธมฺมวโร
วัดพงชัย
3
ถิรธมฺโม
วัดสุนทรนิวาส
4
ติสฺสโร
วัดสุนทรนิวาส
5
มหาธีโร
วัดพงชัย
6
ติปญฺโญ
วัดสุนทรนิวาส
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1