• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาภาธโร
วัดหนองใหม่
2
อาภากโร
วัดมณีวรรณ
3
จารุวํโส
วัดมหาโพธิ์
4
ฐานธมฺโม
วัดดอยกู่แก้วฯ
5
พลวฑฺฒโน
วัดมณีวรรณ
6
ปิยวฺฒฑโน
วัดน้ำโค้ง
7
ฐิตฺสทฺโธ
วัดสุพรรณ
8
ชยวฑฺฒโน
วัดสองแคว
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1