• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ทีฆายุโก
วัดแม่ยางตาล
2
จิตฺตสุโภ
วัดสันกลาง
3
สิริวฑฺฒโน
วัดวังพึ่ง
4
วุทฺฒิสโร
วัดทุ่งศรี
5
มหาญาโณ
วัดวังหม้อ
6
ภูริวฒฑโก
วัดอ้อยหลวง
7
ชยาภินนโท
วัดแม่ยางกวาว
8
ฐานวุฑฺโฒ
วัดบุญภาค
9
เขมวํโส
วัดอ้อยหลวง
10
ปุณณฺจนฺโท
วัดไผ่โทน
11
จนฺทนนฺโท
วัดผาราง
12
ญาณวีโร
วัดวังหม้อ
13
จิรปุญฺโญ
วัดแม่ทราย
14
ปญฺญาธโร
วัดแม่ยางกวาว
15
รกฺขิตธมฺโม
วัดพระธาตุใจดี
16
โกวิโท
วัดแม่ทราย
17
ปชฺโชโต
วัดแม่ยางโทน
18
ธมฺมวโร
วัดอ้อยหลวง
19
สนฺตจิตโต
วัดร้องเข็ม
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1