• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาธโร
วัดร่องบอน
2
โชติปญฺโญ
วัดนาสาร
3
ฐิตธมิโม
วัดนาบุญ
4
อาภากโร
วัดไผ่ล้อม
5
มหาปญฺโญ
วัดดงลาน
6
ชินวํโส
วัดบ้านปง
7
อนาลโย
วัดโพธิบุปผาราม
8
สมาจาโร
วัดนาแก
9
จิตฺตคุตฺโต
วัดต้าแป้น
10
ฐิตจาโร
วัดสะแล่ง
11
รตนโชโต
วัดดงลาน
12
ฐานวีโร
วัดสะแล่ง
13
อานนฺโท
วัดต้นม่วงคีรี
14
จารุวํโส
วัดแม่หลู้
15
ปญญาวุฑฺโฒ
วัดทุ่งแล้ง
16
สิริวณฺโณ
วัดสะแล่ง
17
โกวิโท
วัดดงลาน
18
อุตฺตโม
วัดแม่หีด
19
ฐานวีโร
วัดศรีดอนคำ
20
ชวนปญฺโญ
วัดดงลาน
21
อภินนฺโท
วัดดอนมูล
22
ฐิตมโน
วัดสะแล่ง
23
ปญฺญาฑิโต
วัดต้าเหล่า
24
อินฺทปญฺโญ
วัดโพธิสาร
25
เตชะปญฺโญ
วัดบุญเย็น
26
อธิปญโญ
วัดทุ่งแล้ง
27
ฐิตเมโธ
วัดบ้านปง
28
สิริปญฺโญ
วัดดงลาน
29
ชาคโร
วัดไฮสร้อย
30
รกฺขิตธมฺโม
วัดปากจอก
31
โชติวณฺโณ
วัดต้าม่อน
32
ธมฺมสุนฺทโร
วัดนาแก
33
กิตติปญฺโญ
วัดเชตะวัน
ทั้งหมด 33 รายการ
1 / 1