• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติปญฺโญ
วัดนาสาร
2
มหาปญฺโญ
วัดดงลาน
3
อนาลโย
วัดโพธิบุปผาราม
4
รตนโชโต
วัดดงลาน
5
จารุวํโส
วัดแม่หลู้
6
โกวิโท
วัดดงลาน
7
อุตฺตโม
วัดแม่หีด
8
ชวนปญฺโญ
วัดดงลาน
9
สิริปญฺโญ
วัดดงลาน
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1