• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปุณฺญาคโม
วัดวังเบอะ
2
ขนฺติจิตฺโต
วัดหาดรั้ว
3
กตนาโถ
วัดวังเบอะ
4
สุชาโต
วัดใหม่กลาง
5
เขมปญฺโญ
วัดบางสนุก
6
อนุภทฺโธ
วัดบางสนุก
7
ปภสฺสโร
วัดวังเบอะ
8
อภิวฒฺนเมธี
วัดนาใหม่
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1