• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรชิโต
วัดป่าม่วง
2
ปภสฺสโร
วัดป่าไผ่
3
วิสุทฺธจิตโต
วัดค้างปินใจ
4
กิตติสาโร
วัดรัมณีย์
5
ปภสฺสโร
วัดวังกวาง
6
กตนาโถ
วัดวังขอน
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1