• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตติสาโร
วัดปันเจน
2
ธมฺมวฑฺฒโน
วัดสลกธรรมาราม
3
มหาปญฺโญ
วัดพระธาตุพระกัปป์
4
โชติปญฺโญ
วัดสัมฤทธิบุญ
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1