• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วชิรญาโณ
วัดหัวเมือง
2
กิตฺติภทฺโท
วัดสันปู่สี
3
ภทฺทรธมฺโม
วัดมัทธะ
4
ปิยสีโล
วัดดงเจริญ
5
ชยานนฺโท
วัดวังฟ่อน
6
อุทโย
วัดมัทธะ
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1