• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิรวฑฺฒโณ
วัดนิโครธาราม
2
ชยลงฺกาโร
วัดพุ่มมาลา
3
ธีรปญฺโญ
วัดนิโครธาราม
4
ฐิติโก
วัดนิโครธาราม
5
ชีวสุทฺโธ
วัดนิโครธาราม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1