• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิจิตฺตธมฺโม
วัดพระธาตุจอมพริก
2
ภูริวฑฺฒโน
วัดหนองช้างแดง
3
ธมฺมวุฑโฒ
วัดน้ำไคร้
4
ปญฺญาวชิโร
วัดโพธิ์ไทร
5
ฐิตเมโธ
วัดน้ำไคร้
6
ธนวฑฺฒโน
วัดน้ำไคร้
7
สิริจนฺโท
วัดทุ่งฆ้อง
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1