• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ทิพฺพมงฺคโล
วัดนาวีวนาราม
2
สิริสิทฺธิวโร
วัดฟ้าสวรรค์
3
ชยมงฺคโล
วัดดู่สุวรรณาราม
4
วิริยมงฺคโล
วัดหลวง
5
สุจิณธมฺโม
วัดฟ้าสวรรค์
6
สนฺตจิตฺโต
วัดดอนชัย
7
ชยจิตฺโต
วัดบำเพ็ญบุญ
8
สุทฺธจิตฺโต
วัดฟ้าสวรรค์
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1