• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยธมโม
วัดศาลา
2
วรปญฺโญ
วัดดอนมูล
3
ธมฺมวโร
วัดศรีสระวงศ์
4
สํวโร
วัดท่าล้อ
5
โชติธมฺโม
วัดท่าล้อ
6
ปภาโส
วัดนาวงศ์
7
ญาณวํโส
วัดดอนแก้ว
8
กิตฺติญาโณ
วัดป่าลาน
9
ปสนฺโน
วัดหนาด
10
ปญฺญาวโร
วัดป่าเหียง
11
จนฺทสโร
วัดทุ่งฆ้อน
12
อนุตฺตโร
วัดนิมิตมงคล
13
โสภโณ
วัดดอนมูล
14
ชยสิทโธ
วัดนางิ้ว
15
ปญฺญาทีโป
วัดสวนดอก
16
พลวโร
วัดหนาด
17
รตนโชโต
วัดสวนดอก
18
คมฺภีรปญฺโญ
วัดภูเก็ต
19
เมตฺติโก
วัดดอนไชย
20
ธมฺมวโร
วัดภูเก็ต
21
พฺรหฺมโชโต
วัดป่าหัด
22
เขมจาโร
วัดหนาด
23
อภิกิตติเมธี
วัดทุ่งกวาง
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1