• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมวโร
วัดศรีสระวงศ์
2
ปสนฺโน
วัดหนาด
3
ชยสิทโธ
วัดนางิ้ว
4
พลวโร
วัดหนาด
5
เขมจาโร
วัดหนาด
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1