• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธีรเมธี
วัดดงไพรวัลย์
2
จกฺกวโร
วัดแคว้ง
3
อกิญฺจโน
วัดห้อยซ้อ
4
สุเมโธ
วัดพระธาตุดอยหงส์
5
กิตฺติสาโร
วัดหนองแดง
6
จิตฺตปญฺโญ
วัดห้วยซ้อ
7
กิตฺติธโช
วัดก้อ
8
อภิชโย
วัดห้วยซ้อ
9
ปภากโร
วัดห้วยซ้อ
10
ขนฺติมโน
วัดแค้วง
11
ชิตมาโร
วัดพรหม
12
เขมวีโร
วัดน้ำปาย
13
โชติปญฺโญ
วัดตอง
14
ฉนฺทธมฺโม
วัดพรหม
15
ปญฺญาธโร
วัดนาคา
16
เตชปุญฺโญ
วัดห้วยซ้อ
17
จิรธมฺโม
วัดนาเชีย
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1