• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธีรเมธี
วัดดงไพรวัลย์
2
จกฺกวโร
วัดแคว้ง
3
สุเมโธ
วัดพระธาตุดอยหงส์
4
กิตฺติสาโร
วัดหนองแดง
5
ขนฺติมโน
วัดแค้วง
6
ชิตมาโร
วัดพรหม
7
โชติปญฺโญ
วัดตอง
8
ฉนฺทธมฺโม
วัดพรหม
9
ปญฺญาธโร
วัดนาคา
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1