• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อธิจิตฺโต
วัดบุญยืน พระอารามหลวง
2
สุขุมาโล
วัดผาเวียง
3
ถิรจิตฺโต
วัดไผ่งาม
4
กตธมฺโม
วัดขึ่งเจริญ
5
ธนวํโส
วัดเชียงบาล
6
ฐิตวโร
วัดตาลชุม
7
ฉนฺทสีโล
วัดหาดไร่
8
อาวุธปญฺโญ
วัดไหล่น่าน
9
วิสุทโธ
วัดปางสา
10
อกฺขรเมธี
วัดน้ำปั้ว
11
สุธมฺโม
วัดพระเนตร
12
กิจฺจสาโร
วัดบุญยืน พระอารามหลวง
13
อุคฺคเตโช
วัดน้ำปัว
14
สิริสุวณฺโณ
วัดไหล่น่าน
15
ปญฺญาวชิรเมธี
วัดบัวทอง
16
องฺกุรสิริ
วัดนาเหลืองใน
17
ขนฺติโก
วัดพระเนตร
18
ญาณวํโส
วัดศรีกลางเวียง
19
ธีรงฺกุโร
วัดนาเหลืองใน
20
วิสุทฺธาจาโร
วัดนาเหลืองนอก
21
ฐิตสีโล
วัดคือเวียง
22
ถาวโร
วัดพระเนตร
23
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดงิ้วงาม
24
โชติปญฺโญ
วัดไหล่น่าน
25
ธมฺมภทฺทรเมธี
วัดน้ำปัว
26
อธิจิตฺโต
วัดป่างู๊เจริญชัย
27
อินฺทปญฺโญ
วัดบุญยืน พระอารามหลวง
28
ชยาลงฺกาโร
วัดบุญยืน พระอารามหลวง
29
ชยวุฑฺโฒ
วัดบุญยืน พระอารามหลวง
30
ถิรธมฺโม
วัดปางมอญ
31
อภิญฺโญ
วัดนาไลย
32
กลฺยาณธโร
วัดนาเหลืองนอก
33
สุเมโธ
วัดเมืองราม
34
ฐิตสาโร
วัดนาสา
35
วชิรธมฺโม
วัดใหม่เจิญราษฎร์
36
ญาณวํโส
วัดดอนไชย
37
-
วัดอรุณศรี
38
ชุติปญฺโญ
วัดนาส้าน
39
โชติธมฺโม
วัดครกคำ
40
ฐิตวฑฺฒโน
วัดต้นหนุน
41
ธีรธมฺโม
วัดเชียงบาล
42
ฉนฺทกาโม
วัดน้ำมวบ
43
จนฺทวณฺโณ
วัดจอมจันทร์
44
กิตฺติสาโร
วัดไหล่น่าน
45
อหึสโก
วัดหลับมื่นพรวน
ทั้งหมด 45 รายการ
1 / 1