• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธนวํโส
วัดเชียงบาล
2
องฺกุรสิริ
วัดนาเหลืองใน
3
ธีรงฺกุโร
วัดนาเหลืองใน
4
วิสุทฺธาจาโร
วัดนาเหลืองนอก
5
กลฺยาณธโร
วัดนาเหลืองนอก
6
สุเมโธ
วัดเมืองราม
7
ธีรธมฺโม
วัดเชียงบาล
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1