• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภูริญาโณ
วัดแม่ทะลาย
2
ปญฺญาวชิโร
วัดสันทราย
3
ญาณวีโร
วัดบุญเกิด
4
ชาคโร
วัดสร้อยศรี
5
เขมงฺคโล
วัดร่องดู่
6
จารุธมฺโม
วัดพระธาตุอิงรอด
7
นาควณฺโณ
วัดดอนมูล
8
วชิรญาโณ
วัดแม่วังช้าง
9
กลฺยาณธมฺโม
วัดสันป่าสัก
10
สจฺจาภิจินฺโณ
วัดพระธาตุขิงแกง
11
อธิปญฺโญ
วัดห้วยข้าวก่ำ
12
สุทฺธธมฺโน
วัดสันป่าก้าว
13
ถิรสทฺโท
วัดกิ่วแก้ว
14
กตธมฺโม
วัดดอนไชย
15
ฐานกโร
วัดเจดีย์งาม
16
ชุตินฺธโร
วัดสันป่าสัก
17
สิริคุตฺโต
วัดห้วยข้าวก่ำ
18
อภโย
วัดห้วยเกี๋ยง
19
ฐานวุฑฺโฒ
วัดบุญเกิด
20
ธมฺมธโร
วัดปางป้อม
21
ฐิตสทฺโฐ
วัดกิ่วแก้ว
22
อภิปุญฺโญ
วัดพระธาตุขิงแกง
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1