• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณวีโร
วัดบุญเกิด
2
ชาคโร
วัดสร้อยศรี
3
เขมงฺคโล
วัดร่องดู่
4
นาควณฺโณ
วัดดอนมูล
5
กตธมฺโม
วัดดอนไชย
6
ฐานกโร
วัดเจดีย์งาม
7
ฐานวุฑฺโฒ
วัดบุญเกิด
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1