• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริปญฺโญ
วัดสลาบ
2
ปญฺญาสาโร
วัดหนอง
3
ปภากโร
วัดแวนโค้งเก่า
4
คนุตฺตโม
วัดทุ่งหล่ม
5
เขมวีโร
วัดบ้านแวนโค้ง
6
สุมงฺคโล
วัดฝายกวาง
7
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีพรมบัวนาค
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1