• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดสบสา
2
กิตฺติวณฺโณ
วัดเกษตรสมบูรณ์
3
ขนฺติพโล
วัดสำนักสงฆ์บ้านประชาภักดี
4
ฐิตสุโข
วัดพระธาตุดอยคำ
5
เขมปญฺโญ
วัดสบสา
6
อจฺฉริยสิทฺธิ
วัดคุ้ม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1