• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฉนฺทสีโล
วัดศรีบุญเรือง
2
กนฺตธมฺโม
วัดแวนพัฒนา
3
เตชปญฺโญ
วัดเชียงคาน
4
กตปุญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
5
โฆสทสฺสี
วัดเชียงบาน
6
อภิวฑฺฒโน
วัดเชียงบาน
7
อาภสฺสโร
วัดเชียงบาน
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1