• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุธมฺโม
วัดไชยพฤกษ์
2
จนฺทูปโม
วัดศรีดอยชัย
3
กตปุญฺโญ
วัดห้วยสิงห์
4
ธีรปญฺโญ
วัดปางค่าใต้
5
นนฺทเมโธ
วัดบ้านหลวง
6
ถิรธมฺโม
วัดดอนไชยป่าแขม
7
จิตฺตสํวโร
วัดพระธาตุกู่ตั้ง
8
สุทฺธิสทฺโธ
วัดแสะ
9
ธมฺมวํโส
วัดป่าคาใหม่
10
ปุญฺญธมฺโม
วัดปัวเลี้ยว
11
วิสุทฺโธ
วัดนาปรัง
12
จนฺทูปโม
วัดพระธาตุดอยหยวก
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1