• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ติสฺสวํโส
วัดป่าสัก
2
อธิปญฺโญ
วัดปงใหม่
3
วชิรวํโส
วัดก๊อน้อย
4
กนฺตวีโร
วัดบัวหล่าย (ปัว)
5
จกฺกธมฺโม
วัดปงใหม่
6
อภิญฺญารตนเมธี
วัดสถาน
7
อานนฺโท
วัดดอนตัน
8
อภิปุญฺโญ
วัดสถาน
9
กมโล
วัดสถาน
10
สิริวฑฺฒโน
วัดป่าสัก
11
คุณเขมโก
วัดสถาน
12
ปญฺญาธโร
วัดทุ่งกว๋าว
13
ยตินฺธโร
วัดปง
14
พฺรหฺมญาโณ
วัดทุ่งกล้วย
15
อนนฺตปุญฺโญ
วัดดอนไชย
16
ฐานุตฺตโร
วัดทุ่งกว๋าว
17
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดก๊อซาว
18
ฐิตธมฺโม
วัดแก
19
ขนฺติธโร
วัดทุ่งกล้วย
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1