• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสุทฺธิญาโณ
วัดลี
2
อติเมโธ
วัดศรีโมคำ
3
วฑฒนเมธี
วัดไชยอาวาส
4
ปญฺญาวชิโร
วัดศรีโคมคำ
5
กิตฺติปาลี
วัดศรีโคมคำ
6
ปญฺญาสิริ
วัดศรีโคมคำ
7
ธีรปญฺโญ
วัดศรีโคมคำ
8
กิตฺติวฑฺฒนเมธี
วัดศรีอุโมงค์คำ
9
ภทฺทโมลี
วัดศรีโคมคำ
10
พุทฺธิเสวี
วัดศรีโคมคำ
11
ชยาภินนฺโท
วัดไชยอาวาส
12
โชติธมฺโม
วัดหลวงราชสัณฐาน
13
อริยเมธี
วัดหลวงราชสัณฐาน
14
อริยวํโส
วัดหลวงราชสัณฐาน
15
จนฺทวํโส
วัดหลวงราชสัณฐาน
16
สุกิตฺติโก
วัดศรีอุโมงค์คำ
17
วชิรปญฺโญ
วัดหลวงราชสัณฐาน
18
กลฺยาณธมฺโม
วัดศรีโคมคำ
19
นารโท
วัดศรีโคมคำ
20
ปุณฺณสิริ
วัดศรีอุโมงค์คำ
ทั้งหมด 20 รายการ
1 / 1