• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวชิโร
วัดแม่สุก
2
โชติธมฺโม
วัดศรีดอนตัน
3
มหาวีโร
วัดสีมา
4
จารุธมฺโม
วัดป่าแฝกเหนือ
5
วิสุทฺโธ
วัดดงอินตา
6
ธมฺมานนฺโท
วัดสันสลี
7
สุขิโต
วัดพระธาตุจำม่วง
8
นรินฺโท
วัดดงอินตา
9
ธมฺมวชิโร
วัดฝายหิน
10
อุตฺตมเมธี
วัดศรีสุพรรณ
11
ปญฺญาธโร
วัดศรีสุพรรณ
12
ธนวฑฺฒโน
วัดปทุมทอง
13
สุจิตฺโต
วัดศรีสุพรรณ
14
วชิรปญฺโญ
วัดตาลถ้อย
15
กิตฺติภทฺโท
วัดแม่เย็นใต้
16
จนฺทสาโร
วัดป่าแฝกกลาง
17
จตุพโล
วัดศรีดอนแก้ว
18
ขนฺติพโล
วัดศรีบังวัน
19
สุเมธโส
วัดศรีดอนตัน
20
ปญฺญาวโร
วัดศรีสุพรรณ
21
จนฺทรํสี
วัดดงบุญนาค
22
อคฺคธมฺโม
วัดศรีดอนตัน
23
จิตฺตทนฺโต
วัดศรีเกิด
24
ญาณวุฑฺโฒ
วัดป่าม่วง
25
ธมฺมธโร
วัดโพธาราม
26
กิตฺติปญฺโญ
วัดพระธาตุจำม่วง
27
กวิวํโส
วัดศรีสุพรรณ
ทั้งหมด 27 รายการ
1 / 1