• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถาวรจิตฺโต
วัดสันช้างตาย
2
กนฺตธมฺโม
วัดจำคาวตอง
3
รตนวณฺโณ
วัดสันกำแพง
4
กิรโสภโณ
วัดสันช้างตาย
5
ปญฺญาวชิโร
วัดท่าดอกแก้ว
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1