• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาวชิรเมธี
วัดทุ่งพร้าว
2
กุศลจิตฺโต
วัดสันน้ำบ่อ
3
อภิปุณโณ
วัดบ้านฝั่งตื้น
4
ดงมี
วัดสันน้ำบ่อ
5
เลิศวิริยวาณิช
วัดป่าถ่อนดอนแก้ว
6
ธีรวฑฺฒโณ
วัดสันมะเหม้า
7
วุฑฒิจารี
วัดทุ่งพร้าว
8
ใจคำ
วัดสันมะเหม้า
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1