• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาวีโร
วัดร่องเผียว
2
กิตฺติเวธี
วัดศรีศักดาราม
3
กิตฺติสาโร
วัดศรีดงชัย
4
กิตติปญฺโญ
วัดศรีศักดาราม
5
จารุธมฺโม
วัดดงป่าเหมี้ยง
6
ภูริวฑฺฒโน
วัดร่องเบ้อใน
7
ฐานวีโร
วัดเขาแก้วดับภัย
8
ไชยมงคล
วัดร่องเผียว
9
สินไพบูลย์
วัดศรีดอนชุม
10
ขันชุมภู
วัดศรีดอนชุม
11
สอนอ้อ
วัดศรีดอนชุม
12
-
วัดศรีดอนชุม
13
ฐิตสีโล
วัดเขาแก้วดับภัย
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1