• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภูริจิตฺโต
วัดม่วงชุม
2
คำเปา
วัดแม่คี
3
อุฎฺฐาโน
วัดป่ายาง
4
อคฺควณฺโณ
วัดป่าห้า
5
อภิวฑฺฒโน
วัดสันโค้ง
6
ทีปงฺกโร
วัดแม่คี
7
กลฺยาณธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
8
อินฺทปญฺโญ
วัดแม่คำ
9
สุวฑฺฒโน
วัดป่าซาง
10
สิริสุวณฺโณ
วัดแม่คำ
11
ปันโย
วัดแม่คำ
12
วรสทฺโธ
วัดป่าซาง
13
นามคำ
วัดแม่สลองใน
14
สุมงฺคโล
วัดแม่สลองนอก
15
สุเรียมมา
วัดแม่คี
16
ปูหล้า
วัดป่าตึง
17
ชุ่มเมืองเย็น
วัดป่าตึง
18
นามแปง
วัดแม่สลองใน
19
สิริวฑฺฒโน
วัดป่าตึง
20
เขมปญฺโญ
วัดบ้านดง
21
อนุภทฺโท
วัดโพธนาราม
22
กิตฺติวฑฺฒนเมธี
วัดแม่สลองใน
23
ปุญฺญาคโม
วัดกิ่วพร้าว
24
อาภทฺธโร
วัดป่ายาง
ทั้งหมด 24 รายการ
1 / 1