• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริวฑฺฒโน
วัดน้ำจำ
2
วรธมฺโม
วัดหนองอ้อ
3
กันทอง
วัดถ้ำเสาหหิน
4
ถิรจิตฺโต
วัดน้ำจำ
5
สุวิชาโน
วัดบ้านจ้อง
6
กตปุญฺโญ
วัดน้ำจำ
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1