• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดกุงแกง
2
-
วัดม่วยต่อ
3
-
วัดม่วยต่อ
4
-
วัดม่วยต่อ
5
-
วัดม่วยต่อ
6
-
วัดม่วยต่อ
7
ตวํสีโล
วัดกุงไม้สัก
8
กตทีโป
วัดทุ่งรวงทอง
9
อตฺตทโม
วัดสบป่อง
10
-
วัดม่วยต่อ
11
ธมฺมทีโป
วัดโพธาราม
12
ฐานิสฺสโร
วัดป่าปุ๊
13
อภิฉันโท
วัดอาศรมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
14
สุทฺธมโน
วัดทุ่งแล้ง
15
เขมิโย
วัดโพธาราม
16
สุจิณฺโณ
วัดปางคาม
17
ฐิตมโน
วัดม่วยต่อ
18
ปญฺญาธโร
วัดห้วยทรายใต้
19
เตชธมฺโม
วัดพระธาตุดอยกองมู
20
อาทิจฺโจ
วัดปางล้อ
21
ถาวโร
วัดหัวนา
22
จารุธมฺโม
วัดผาผ่า
23
ธีรปญฺโญ
วัดกลางทุ่ง
24
ฐิตธมฺโม
วัดเมืองแปง
25
อนาลโย
วัดหมอแปง
26
อินฺทโชโต
วัดชัยมงคล(สบสา)
27
สวํโร
วัดวังคัน
28
โชติปญฺโญ
วัดแม่ลานะ
29
โชติธมฺโม
วัดเมืองแพม
30
พนชมุตฺโต
วัดท่าข้ามเหนือ
31
จนฺทโภ
วัดแก่นฟ้า
32
ตปสีโล
วัดบ้านไหม้
33
สิริปญฺโญ
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
34
ชวนปญฺโญ
วัดกองก๋อย
35
สุภทฺโท
วัดดอนเจดีย์
36
รตนโชโต
วัดบ้านแพะ
37
นนฺทภาโส
วัดจองคำ
38
อุทกฺโค
วัดทุ่งรวงทอง
39
สมจิตฺโต
วัดห้วยทราย
40
เขมฺจิตฺโต
วัดกิ่วหน่อ
41
เขมจิตฺโต
วัดทรายขาว
42
อินฺทปญฺโญ
วัดน้ำกัด
43
ฐิตปุญฺโญ
วัดแม่ลาน้อย
44
อุทโย
วัดสนส.ชานเมือง
45
จิรธมฺโม
วัดอมราวาส
46
ธมฺมานนฺโท
วัดกิตติวงศ์
47
มนฺตวีโร
วัดพระธาตุแม่เย็น
48
ญาณพโล
วัดบ้านปู่ทา
49
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดสล่าเชียงตอง
50
วชิรญาโณ
วัดอมราวาส
ทั้งหมด 97 รายการ
1 / 2