• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อตฺตทโม
วัดสบป่อง
2
อภิฉันโท
วัดอาศรมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
3
สุจิณฺโณ
วัดปางคาม
4
โชติปญฺโญ
วัดแม่ลานะ
5
โชติธมฺโม
วัดเมืองแพม
6
สุจิณฺณธมฺโม
วัดสบป่อง
7
ปภสฺสโร
วัดโท้งกองเต้า
8
โอภาโส
วัดปางคาม
9
โอภาโส
วัดปางคาม
10
ญาณวโร
วัดโท้งกองเต้า
11
เตชวโร
วัดนาปู่ป้อมๆ
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1