• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดกุงแกง
2
ถาวโร
วัดหัวนา
3
ฐิตธมฺโม
วัดเมืองแปง
4
อนาลโย
วัดหมอแปง
5
อินฺทโชโต
วัดชัยมงคล(สบสา)
6
สิริปญฺโญ
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
7
เขมฺจิตฺโต
วัดกิ่วหน่อ
8
เขมจิตฺโต
วัดทรายขาว
9
มนฺตวีโร
วัดพระธาตุแม่เย็น
10
ชยานนฺโท
วัดแม่นาเติงนอก
11
ปุญฺญสมฺภโว
วัดแม่ฮี้
12
ชุตินฺธโร
วัดแม่นาเติงใน
13
กตปุญฺโญ
วัดแม่นาเติงใน
14
เตชวโร
วัดทุ่งยาว
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1