• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดม่วยต่อ
2
-
วัดม่วยต่อ
3
-
วัดม่วยต่อ
4
-
วัดม่วยต่อ
5
-
วัดม่วยต่อ
6
ตวํสีโล
วัดกุงไม้สัก
7
-
วัดม่วยต่อ
8
ฐานิสฺสโร
วัดป่าปุ๊
9
ฐิตมโน
วัดม่วยต่อ
10
เตชธมฺโม
วัดพระธาตุดอยกองมู
11
อาทิจฺโจ
วัดปางล้อ
12
ธีรปญฺโญ
วัดกลางทุ่ง
13
จนฺทโภ
วัดแก่นฟ้า
14
สุภทฺโท
วัดดอนเจดีย์
15
นนฺทภาโส
วัดจองคำ
16
อินฺทปญฺโญ
วัดน้ำกัด
17
อุทโย
วัดสนส.ชานเมือง
18
จิรธมฺโม
วัดพระธาตุอยกองมู
19
ชนาสโก
วัดม่วยต่อ
20
ปญฺญาวโร
วัดม่วยต่อ
21
ชินวํโส
วัดก้ำก่อ
22
ถาวโร
วัดม่วยต่อ
23
เตชฺปญฺโญ
วัดจองคำพระอารามหลวง
24
-
วัดม่วยต่อ
25
โชติโก
วัดจองคำ
26
นนฺทิโย
วัดบ้านป่าลาน
27
อภิวฑฺฒโน
วัดม่วยต่อ
28
กิตฺติญาโณ
วัดห้วยเดื่อ
29
ฐานุตฺตโร
วัดม่วยต่อ
30
วิริยธมฺโม
วัดม่วยต่อ
ทั้งหมด 30 รายการ
1 / 1