• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดม่วยต่อ
2
-
วัดม่วยต่อ
3
-
วัดม่วยต่อ
4
-
วัดม่วยต่อ
5
-
วัดม่วยต่อ
6
-
วัดม่วยต่อ
7
ฐิตมโน
วัดม่วยต่อ
8
เตชธมฺโม
วัดพระธาตุดอยกองมู
9
อาทิจฺโจ
วัดปางล้อ
10
ธีรปญฺโญ
วัดกลางทุ่ง
11
สุภทฺโท
วัดดอนเจดีย์
12
นนฺทภาโส
วัดจองคำ
13
จิรธมฺโม
วัดพระธาตุอยกองมู
14
ชนาสโก
วัดม่วยต่อ
15
ปญฺญาวโร
วัดม่วยต่อ
16
ชินวํโส
วัดก้ำก่อ
17
ถาวโร
วัดม่วยต่อ
18
เตชฺปญฺโญ
วัดจองคำพระอารามหลวง
19
-
วัดม่วยต่อ
20
โชติโก
วัดจองคำ
21
อภิวฑฺฒโน
วัดม่วยต่อ
22
ฐานุตฺตโร
วัดม่วยต่อ
23
วิริยธมฺโม
วัดม่วยต่อ
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1