• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมทีโป
วัดโพธาราม
2
เขมิโย
วัดโพธาราม
3
ปวฑฺฒโน
วัดขุ่ม
4
อินฺทญาโณ
วัดเมืองปอน
5
ถาวรจิตฺโต
วัดโพธาราม
6
พรฺหมฺปญโญ
วัดมวยต่อ
7
สุมุตฺโต
วัดกองมูใต้
8
อานนฺโท
วัดอาศรมบ้านหัวเงา
9
สทฺธาธิโก
วัดกองมูใต้
10
นนฺทโก
วัดประตูเมือง
11
กิตฺติภทฺโท
วัดโพธาราม
12
วชิรจิตฺโต
วัดเมืองปอน
13
กลฺยาณวาโจ
วัดต่อแพ
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1