• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กตทีโป
วัดทุ่งรวงทอง
2
สวํโร
วัดวังคัน
3
อุทกฺโค
วัดทุ่งรวงทอง
4
ฐิตปุญฺโญ
วัดแม่ลาน้อย
5
กุสลจิตฺโต
วัดแม่ลาน้อย
6
ธมฺมิโก
วัดแม่ลาน้อย
7
สุธีโร
วัดแม่ลาหลวง
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1