• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุทฺธมโน
วัดทุ่งแล้ง
2
ปญฺญาธโร
วัดห้วยทรายใต้
3
พนชมุตฺโต
วัดท่าข้ามเหนือ
4
รตนโชโต
วัดบ้านแพะ
5
สมจิตฺโต
วัดห้วยทราย
6
จิรธมฺโม
วัดอมราวาส
7
ธมฺมานนฺโท
วัดกิตติวงศ์
8
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดสล่าเชียงตอง
9
วชิรญาโณ
วัดอมราวาส
10
ปภสฺสโร
วัดทุ่งแพม
11
วิสุทฺธิจิตฺโต
วัดศรีบุญเรือง
12
ถาวโร
วัดดอยเกิ้ง
13
ถาวโร
วัดแม่สะลาบ
14
สํวโร
วัดพระบัณฑิตอาสาบ้านแม่เหลอ
15
วิเสฏโฐ
วัดสุพรรณรังษี
16
สมจิตฺโต
วัดบ้านแพะ
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1