• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุรเตโช
วัดศรีอุดมวนาราม
2
สุวณฺโณ
วัดเขาจักจั่นวนาราม
3
กิตฺติปาโล
วัดปางสวรรค์
4
ธมฺมทินฺโน
วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต
5
สุภทฺโท
วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม
6
สุจิตฺโต
วัดศรีอุดมวนาราม
7
กิจฺจสาโร
วัดปางสวรรค์
8
สุธมฺโม
วัดเขาแดงเจริญธรรม
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1